CreateChildControls(): Server Out Of Memory There is no memory on the server to run your program. Please contact your administrator with this problem.
at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequestInternalClass.GetListItemDataWithCallback(String bstrUrl, String bstrListName, String bstrViewName, String bstrViewXml, SAFEARRAYFLAGS fSafeArrayFlags, ISP2DSafeArrayWriter pSACallback, ISPDataCallback pPagingCallback, ISPDataCallback pSchemaCallback) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.GetListItemDataWithCallback(String bstrUrl, String bstrListName, String bstrViewName, String bstrViewXml, SAFEARRAYFLAGS fSafeArrayFlags, ISP2DSafeArrayWriter pSACallback, ISPDataCallback pPagingCallback, ISPDataCallback pSchemaCallback) at Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection.EnsureListItemsData() at Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection.get_Count() at waTBVideoImage.LienKetWeb.ucLienKetWebSite.RecursivelyPopulate(DropDownList ddlParentID, Int32 ParentId, Int32 i) at waTBVideoImage.LienKetWeb.ucLienKetWebSite.LoadDataToCboParent(DropDownList ddlParentID) at waTBVideoImage.LienKetWeb.ucLienKetWebSite.Page_Load(Object sender, EventArgs e) at System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller(IntPtr fp, Object o, Object t, EventArgs e) at System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) at System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.AddedControl(Control control, Int32 index) at wpTBVideoImage.wpTBLienKetWebSite.CreateChildControls()
Về việc đăng tải thông tin liên quan đến dự án khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp Damsan - lần 2
Ngày 08/4/2014, Sở Xây dựng có công văn số 223/SXD-HTKT về việc đăng tải thông tin liên quan đến dự án khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp Damsan lần 2.

 

 

()

Các tin khác

Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.447 Fax: 036.3836.173 Email: soxaydung@thaibinh.gov.vn