Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 65 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục 63: Bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thay đổi địa điểm đặt phòng thí nghiệm hoặc thay đổi, bổ sung, sửa đổi chỉ tiêu thí nghiệm, tiêu chuẩn thí nghiệm trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng) UBND tỉnh

Sở Xây dựng

Bộ thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 62: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (còn thời hạn nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị ghi sai thông tin hoặc tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng xin dừng thực hiện một số chỉ tiêu trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng) UBND tỉnh

Sở Xây dựng

Bộ thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 60: Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp: Cấp lần đầu hoặc Giấy chứng nhận hết hạn mà tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng có nhu cầu tiếp tục hoạt động) UBND tỉnh

Sở Xây dựng

Bộ thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 61: Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thay đổi địa chỉ, tên của tổ chức trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã được cấp) UBND tỉnh

Sở Xây dựng

Bộ thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 13: Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng UBND tỉnh

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 12: Miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương UBND tỉnh

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Sở Xây dựng.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp

Bộ thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 11: Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương UBND tỉnh

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Sở Xây dựng;

- Cơ quan phối hợp thực hiện; Sở Tư pháp.

Bộ thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 59: Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. UBND tỉnh

­- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Bộ thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 57: Giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. UBND tỉnh

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Bộ thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 58: Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. UBND tỉnh

­- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Bộ thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 44: bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước UBND tỉnh

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan quản lý nhà ở, đơn vị quản lý vận hành nhà ở

Bộ thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 18: cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước UBND tỉnh

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở

- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng, đơn vị quản lý vận hành nhà ở

Bộ thủ tục hành chính Đã có hiệu lực