STT

Tiêu đề

Nội dung

ĐỀ TÀI KHOA HỌC NĂM 2017

1

Mã số đề tài

TB-CT/CN08/17

2

Tên đề tài

Xây dựng cơ sở dữ liệu đơn giá phục vụ công tác lập và thẩm định phương án bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

3

Cấp quản lý

Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình.

4

Lĩnh vực

Kỹ thuật và công nghệ;

5

Đơn vị chủ trì

Sở Xây dựng Thái Bình

6

Thời gian thực hiện

09 tháng (Từ tháng 4/2017 đến tháng 12/2017)