TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ GỒM

I. Giám đốc Sở và 03 Phó giám đốc Sở

GIÁM ĐỐC: Ông Nguyễn Quang Anh                               - Email: nguyenquanganh@thaibinh.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC:

- Ông Nguyễn Văn Tăng                                                    - Email: nvtang.sxd@thaibinh.gov.vn

- Ông Đào Duy Thái                                                           - Email: ddthai.sxd@thaibinh.gov.vn

- Ông Phạm Việt Anh                                                         - Email: pvanh.sxd@thaibinh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở: Click để xem chi tiết

II. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

1. Văn phòng

- Chánh văn phòng: Ông Phạm Quốc Trị                        - Email: pqtri.sxd@thaibinh.gov.vn

- Phó Chánh văn phòng: Ông Nguyễn Văn Bách            - Email: nvbach.sxd@thaibinh.gov.vn 

2. Phòng Quản lý kinh tế và tổng hợp (gọi tắt là phòng quản lý kinh tế)

- Trưởng phòng: Ông Phạm Dũng                                  - Email: pdung.sxd@thaibinh.gov.vn

- Phó phòng: Ông Nguyễn Văn Phong                            - Email: nvphong.sxd@thaibinh.gov.vn

3. Phòng Quản lý kiến trúc, quy hoạch và phát triển đô thị xây dựng (gọi tắt là phòng Quản lý Quy hoạch)

- Trưởng phòng: Ông Trần Tuấn Khải     - Email: ttkhai.sxd@thaibinh.gov.vn    

- Phó phòng: Bà Hoàng Tố Linh Chi        - Email: htlchi.sxd@thaibinh.gov.vn

4. Phòng Quản lý xây dựng và vật liệu xây dựng

- Phó phòng: Ông Khúc Hữu Hằng                                  - Email: khhang.sxd@thaibinh.gov.vn

5. Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, công sở và thị trường bất động sản (gọi tắt là phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật)

- Trưởng phòng : Ông Đinh Nho Liêm                             - Email: dnliem.sxd@thaibinh.gov.vn

- Phó phòng: Ông Nguyễn Đức Thuận                            - Email: ndthuan.sxd@thaibinh.gov.vn

6. Thanh tra xây dựng - Số 237A, Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình

- Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Giang Thanh                - Email: ngthanh.sxd@thaibinh.gov.vn

- Phó Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Mai Hoàng            - Email: nmhoang.sxd@thaibinh.gov.vn

- Phó Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Đình Huân            - Email: ndhuan.sxd@thaibinh.gov.vn