TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ GỒM

I. Giám đốc Sở và 03 Phó giám đốc Sở

GIÁM ĐỐC: Ông Nguyễn Quang Anh

PHÓ GIÁM ĐỐC:

- Ông Nguyễn Văn Tăng

- Ông Đào Duy Thái

- Ông Phạm Việt Anh

Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở

II. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

1. Văn phòng

- Chánh văn phòng: Ông Phạm Quốc Trị

- Phó Chánh văn phòng: Ông Nguyễn Văn Bách

2. Phòng Quản lý kinh tế và tổng hợp (gọi tắt là phòng quản lý kinh tế)

- Trưởng phòng: Ông Phạm Dũng

- Phó phòng: Ông Nguyễn Văn Phong

3. Phòng Quản lý kiến trúc, quy hoạch và phát triển đô thị xây dựng (gọi tắt là phòng Quản lý Quy hoạch)

- Phó phòng (Phụ trách phòng): Ông Trần Tuấn Khải

4. Phòng Quản lý xây dựng và vật liệu xây dựng

- Phó phòng: Ông Khúc Hữu Hằng

5. Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, công sở và thị trường bất động sản (gọi tắt là phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật)

- Trưởng phòng : Ông Đinh Nho Liêm

- Phó phòng: Ông Nguyễn Đức Thuận

6. Thanh tra xây dựng - Số 237A, Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình

- Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Giang Thanh

- Phó Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Mai Hoàng

- Phó Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Đình Huân