TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ GỒM

I. Lãnh đạo Sở, gồm: Giám đốc Sở và 03 Phó giám đốc Sở

GIÁM ĐỐC: Ông Nguyễn Quang Anh                               - Email: nguyenquanganh@thaibinh.gov.vn

Điện thoại: (0227) 3.831.447

PHÓ GIÁM ĐỐC:

- Ông Nguyễn Văn Tăng                                                    - Email: nvtang.sxd@thaibinh.gov.vn

Điện thoại: (0227) 3.831.447

- Ông Đào Duy Thái                                                           - Email: ddthai.sxd@thaibinh.gov.vn

Điện thoại: (0227) 3.831.447

- Ông Phạm Việt Anh                                                         - Email: pvanh.sxd@thaibinh.gov.vn

Điện thoại: (0227) 3.831.447

Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở: Click để xem chi tiết

II. Các phòng thuộc Sở:

1. Văn phòng

- Chánh văn phòng: Ông Phạm Quốc Trị                        - Email: pqtri.sxd@thaibinh.gov.vn

Điện thoại: (0227) 3.831.447

- Phó Chánh văn phòng: Ông Nguyễn Văn Bách            - Email: nvbach.sxd@thaibinh.gov.vn 

2. Phòng Quản lý Kinh tế và Vật liệu xây dựng (gọi tắt là phòng quản lý kinh tế)

- Trưởng phòng: Ông Phạm Dũng                                  - Email: pdung.sxd@thaibinh.gov.vn

Điện thoại: (0227) 3.831.447

- Phó phòng: Ông Nguyễn Văn Phong                            - Email: nvphong.sxd@thaibinh.gov.vn

3. Phòng Quản lý Kiến trúc, quy hoạch và phát triển đô thị xây dựng (gọi tắt là phòng Quản lý Quy hoạch)

- Trưởng phòng: Ông Trần Tuấn Khải     - Email: ttkhai.sxd@thaibinh.gov.vn    

Điện thoại: (0227) 3.831.447

- Phó phòng: Bà Hoàng Tố Linh Chi        - Email: htlchi.sxd@thaibinh.gov.vn

4. Phòng Quản lý Xây dựng

- Trưởng phòng: Ông Khúc Hữu Hằng                                  - Email: khhang.sxd@thaibinh.gov.vn

Điện thoại: (0227) 3.831.447

- Phó phòng; Ông Nguyễn Trọng Tài                                    - Email: nttai.sxd@thaibinh.gov.vn

5. Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, công sở và thị trường bất động sản (gọi tắt là phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật)

- Trưởng phòng : Ông Đinh Nho Liêm                             - Email: dnliem.sxd@thaibinh.gov.vn

Điện thoại: (0227) 3.831.447

- Phó phòng: Ông Nguyễn Đức Thuận                            - Email: ndthuan.sxd@thaibinh.gov.vn

6. Thanh tra xây dựng - Số 237A, Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình

- Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Giang Thanh                - Email: ngthanh.sxd@thaibinh.gov.vn

Điện thoại: (0227) 3.831.447

- Phó Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Mai Hoàng            - Email: nmhoang.sxd@thaibinh.gov.vn

- Phó Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Đình Huân            - Email: ndhuan.sxd@thaibinh.gov.vn

III. Đơn vị trực thuộc Sở:

1. Viện quy hoạch xây dựng

Điện thoại: 0227.3.840.291

Địa chỉ: 138 Lê Lợi, Thành phố Thái Bình 
Phó Viện trưởng: Ông Phạm Đức Mạnh           - Email: pdmanh.sxd@thaibinh.gov.vn
Điện thoại: 0227.6.250.963
2. Trung tâm kiểm định chất lượng công trình XD

Địa chỉ: Ngõ 239B, Đường Trần Hưng Đạo, Thành Phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Giám đốc: Ông Trần Đức Tiến                    - Email: tdtien.sxd@thaibinh.gov.vn             
Phó giám đốc: Nguyễn Văn Kha                 - Email: nvkha.sxd@thaibinh.gov.vn
3. Ban quản lý nhà ở sinh viên thành phố Thái Bình

Trưởng ban: Phạm Ngọc Long                   - Email: pnlong.sxd@thaibinh.gov.vn

Phó Trưởng ban: Phạm Đức Mạnh            - Email: pdmanh.sxd@thaibinh.gov.vn

Địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình