CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA SỞ

I. Chức năng:
- Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, chất thải rắn trong đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao); phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân  tỉnh và theo quy định của pháp luật;
- Sở xây dựng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.
- Sở Xây dựng có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng; 
- Trụ sở cơ quan đặt tại: 138 phố Lê Lợi, Thành phố Thái Bình 
II. Một số chức năng, nhiệm vụ các phòng:

1. Phòng Kiến trúc- Quy hoạch và Phát triển đô thị.

 Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Về quy hoạch xây dựng, kiến trúc (gồm: Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù; thiết kế đô thị, quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị):

- Về phát triển đô thị:

2. Phòng Quản lý Xây dựng

Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

Nghiên cứu, đề xuất, dự thảo các quyết định, chỉ thị, các văn bản quy định việc phân công, phân cấp và uỷ quyền quản lý đầu tư  xây dựng công trình thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng theo phân cấp; hướng dẫn, kiểm tra công tác thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng theo quy định của pháp luật;

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các giai đoạn: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng, sự cố công trình xây dựng; quản lý điều kiện năng lực hoạt động giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng và an toàn lao động trong xây dựng theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật;

c) theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh;

g) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư xây dựng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình; hướng dẫn giải quyết sự cố mất an toàn kỹ thuật trong thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật;

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với hoạt động của các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập;

Cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng cho các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại địa bàn tỉnh theo phân cấp;

Về vật liệu xây dựng:

Xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Sở được giao theo quy định của pháp luật;

Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở đối với các Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;

3. Phòng Quản nhà, thị trường bất động sản và lý Hạ tầng kỹ thuật ( gọi tắt là phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật).

Tham mưu, giúp Lãnh đạo sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Về hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp; quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ); kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị:

- Về nhà ở:

- Về công sở:

- Về thị trường bất động sản:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh theo phân cấp; kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định của Pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân xã thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình theo phân cấp; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở;

4. Phòng QL Kinh tế

Tham mưu giúp lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

Hướng dẫn, kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh;

Hướng dẫn công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; tổ chức lập để Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hoặc Sở công bố theo phân cấp: Các tập đơn giá xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị xây dựng, giá vật liệu xây dựng, giá khảo sát xây dựng, giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng, định mức dự toán các công việc đặc thù thuộc các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh chưa có trong danh mục định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc áp dụng hoặc vận dụng các định mức, đơn giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng, suất vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách của địa phương;

Giúp Lãnh đạo Sở tham gia Hội đồng giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh;

Cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực hành nghề xây dựng của cá nhân và điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức sát hạch, cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân, chứng chỉ năng lực đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, cấp lại, thu hồi và quản lý các loại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhập và cung cấp, đăng tải thông tin về năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động theo quy định của pháp luật;

Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý của Sở; quản lý, chỉ đạo hoạt động và việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng và sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

5. Văn phòng

 Tham mưu, giũp lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

d)  Dự thảo tờ trình, quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc Sở theo sự phân công, phân cấp của thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của Pháp luật;

đ) Dự thảo chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh, bảo đảm phù hợp với mục tiêu và nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh;

e) Dự thảo các văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó của các đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng của Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND huyện, thành phố sau khi phối hợp, thống nhất với các Sở quản lý ngành, lĩnh vực liên quan;

g) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

h) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra, các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở; tổ chức đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định  của Pháp luật;

i) Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Sở được giao theo quy định của Pháp luật;

k) Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của Sở; công tác văn thư-lưu trữ, hành chính, tin học hoá hành chính nhà nước của Sở;

l) Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách nhà nước được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

m) Giúp lãnh đạo sở thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Sở theo quy định của Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Trung ương;

n) Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

o) Thực hiện công tác cải cách hành chính; Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện giải quyết TTHC của Sở theo phương án “5 tại chỗ” của tỉnh;                        

p) Thực hiện công tác hành chính, quản trị của cơ quan Văn phòng Sở; thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở;

q) Công tác pháp chế: Giúp lãnh đạo Sở thẩm định, kiểm tra, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm, pháp luật theo thẩm quyền;

6. Thanh tra

Tham mưu, giúp lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ sau:

Xây dựng Kế hoạch thanh tra theo định hướng của Thanh tra Bộ Xây dựng trình Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch được phê duyệt;

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở; 

Thực hiện thanh tra chuyên ngành Xây dựng theo nội dung quy định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng;

Thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh theo phân cấp;

Xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực ngành xây dựng theo thẩm quyền hoặc báo cáo Giám đốc Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý vi phạm hành chính trong trường hợp vượt thẩm quyền;

Thường trực công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Chánh thanh tra Sở;

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Sở thực hiện quy định của pháp luật về công tác thanh tra; hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra cho thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra;

Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản và kinh phí hoạt động của Thanh tra Sở theo quy định của pháp luật;