SỞ XÂY DỰNG TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 138 Lê Lợi, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3.831.447; Fax: (0227) 3.836.173; Hotline: 0227.3.831.966

Website: https://soxaydung.thaibinh.gov.vn

Email: soxaydung@thaibinh.gov.vn