Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 47 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục 47: Xét tuyển đặc cách viên chức UBND tỉnh

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Như trên.

Bộ thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 46: Xét tuyển viên chức UBND tỉnh

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Như trên.

Bộ thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 45: Thủ tục thi tuyển viên chức UBND tỉnh

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Như trên.

Bộ thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 44: bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước - Mã hồ sơ TTHC: BXD-TBH-263381 UBND tỉnh

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở

- Cơ quan thực hiện: Đơn vị quản lý vận hành nhà ở.

Bộ thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 43: Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản UBND tỉnh

Sở Xây dựng Thái Bình

Bộ thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 42: Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND tỉnh, cấp huyện quyết định UBND tỉnh

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Xây dựng hoặc Sở quản lý chuyên ngành do UBND tỉnh quyết định.

Bộ thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 41: Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư UBND tỉnh

Sở Xây dựng Thái Bình

Bộ thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 40: Công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư UBND tỉnh

Sở Xây dựng Thái Bình

Bộ thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 16: thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh - Mã hồ sơ TTHC: BXD-TBH-263377 UBND tỉnh

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng.

Bộ thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 22: lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP UBND tỉnh

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng

Bộ thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 21: Đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP (đối với trường hợp đã lựa chọn được chủ đầu tư dự án) UBND tỉnh

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng

Bộ thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 20: Đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP (đối với trường hợp đã lựa chọn được chủ đầu tư dự án) UBND tỉnh

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng

Bộ thủ tục hành chính Đã có hiệu lực