Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 65 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục 25: Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). UBND tỉnh

Sở Xây dựng hoặc  Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế theo phân cấp

Bộ thủ tục hành chính
Thủ tục 26: Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). UBND tỉnh

Sở Xây dựng hoặc  Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế theo phân cấp

Bộ thủ tục hành chính
Thủ tục 27: Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). UBND tỉnh

Sở Xây dựng hoặc  Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế theo phân cấp

Bộ thủ tục hành chính
Thủ tục 28: Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). UBND tỉnh

Sở Xây dựng hoặc  Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế theo phân cấp

Bộ thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 29: Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). UBND tỉnh

Sở Xây dựng hoặc  Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế theo phân cấp

Bộ thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 30: Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). UBND tỉnh

Sở Xây dựng hoặc  Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế theo phân cấp

Bộ thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 63: Bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thay đổi địa điểm đặt phòng thí nghiệm hoặc thay đổi, bổ sung, sửa đổi chỉ tiêu thí nghiệm, tiêu chuẩn thí nghiệm trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng) UBND tỉnh

Sở Xây dựng

Bộ thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 62: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (còn thời hạn nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị ghi sai thông tin hoặc tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng xin dừng thực hiện một số chỉ tiêu trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng) UBND tỉnh

Sở Xây dựng

Bộ thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 60: Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp: Cấp lần đầu hoặc Giấy chứng nhận hết hạn mà tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng có nhu cầu tiếp tục hoạt động) UBND tỉnh

Sở Xây dựng

Bộ thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 61: Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thay đổi địa chỉ, tên của tổ chức trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã được cấp) UBND tỉnh

Sở Xây dựng

Bộ thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 13: Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng UBND tỉnh

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục 12: Miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương UBND tỉnh

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Sở Xây dựng.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp

Bộ thủ tục hành chính Đã có hiệu lực