Dự thảo

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 19 Quy định phân cấp Quản lý Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Cơ quan soạn thảo: Sở Xây dựng Thái Bình

Ngày bắt đầu: 11/01/2018

Ngày kết thúc: 06/02/2018

Số lượt xem: 523

Góp ý: 0