CHUYÊN MỤC TIẾP CẬN THÔNG TIN
CỦA SỞ XÂY DỰNG THÁI BÌNH
 

STT

Tên thông tin

Đường dẫn

1

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng

Chi tiết

2

Sơ đồ, Cơ cấu tổ chức

Chi tiết

3

Thông tin về Cải cách hành chính

Chi tiết

4

Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành

Chi tiết

5

Dịch vụ công trực tuyến

Chi tiết

6

Thông tin, văn bản chỉ đạo điều hành

Chi tiết

7

Ý kiến phản hồi của tổ chức, cá nhân

Chi tiết

8

Các văn bản Dự thảo cần xin ý kiến công khai

Chi tiết

9

Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật

Chi tiết

10

Thông tin chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Chi tiết

11

Thông tin chương trình, đề tài khoa học

Chi tiết

12

Công khai tài chính

Chi tiết

13

Thông tin tuyển dụng

Chi tiết

14

Thông tin báo cáo thống kê

Chi tiết

15

Thông tin về Năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, kiến trúc của cá nhân

Chi tiết

16

Chỉ số giá xây dựng

Chi tiết

17

Công bố giá vật liệu xây dựng tại chân các công trình trên địa bàn tỉnh

Chi tiết

18

Thông tin về Quy hoạch xây dựng

Chi tiết

19

Thông tin liên quan đến dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại thuộc thẩm quyền

Chi tiết

20

Thông tin về Cấp phép xây dựng

Chi tiết

21

Lịch Tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Xây dựng

Chi tiết

22

Kế hoạch thanh tra hàng năm; Quyết định, kết luận thanh tra

Chi tiết

23

Quyết định ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân; Quyết định ban hành quy trình tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo

Chi tiết

24

Văn bản trả lời, giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân

Chi tiết

25

Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chi tiết

26

Thông tin người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

               Văn phòng Sở Xây dựng, Số 138 Lê Lợi, Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình

               Ông Nguyễn Văn Bách – Phó Chánh Văn phòng Sở, ĐT: 0917.576.699

               Bà Vũ Thị Tươi – Chuyên viên Văn phòng Sở, ĐT: 0973.795.756

27

Địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của Sở Xây dựng

Chi tiết

 

Ghi chú: Danh mục trên không bao gồm những thông tin công dân không được tiếp cận theo quy định tại Điều 6 Luật Tiếp cận thông tin và các quy định pháp luật khác có liên quan.