A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

* Sở Xây dựng Thái Bình thực hiện hiệu quả Đề án tăng cường năng lực Công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020

             Đề án tăng cường năng lực Công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 được Bộ Trưởng Bộ Nội vụ ban hành tại Quyết định số 3853/QĐ-BNV ngày 21/10/2016 với mục tiêu tiếp tục tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính thông qua tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ nhằm xây dựng một đội ngũ công chức có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

             Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo Sở, sự đồng lòng của đội ngũ cán bộ công chức trong đơn vị, cùng với quá trình rèn luyện, học tập, bồi dưỡng về nghiệp vụ CCHC thông qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ CCHC, kiểm soát TTHC; Những năm qua, công tác CCHC Sở Xây dựng đã có những bước tiến rõ rệt. Cụ thể:

a. Về cải cách thể chế:

Giai đoạn 2016 - 2020, Sở đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành 07 văn bản quy phạm pháp luật (VB QPPL). Hệ thống VB QPPL thuộc lĩnh vực ngành từng bước được hoàn thiện, đưa hoạt động xây dựng vào tỉnh vào nề nếp, cải thiện rõ rệt môi trường đầu tư góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

b. Về Cải cách thủ tục hành chính:

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác kiểm soát TTHC, hàng năm, cán bộ công chức được phân công công tác CCHC luôn chủ động xây dựng các kế hoạch về kiểm tra, kiểm soát TTHC, thường xuyên cập nhật các văn bản mới do Bộ Xây dựng ban hành về TTHC, qua đó công tác chuẩn hóa TTHC thuộc lĩnh vực ngành quản lý đối với cấp tỉnh, cấp huyện được thực hiện liên tục, kịp thời, tạo sự đồng nhất các TTHC từ Trung ương đến địa phương; Đến năm 2020, Sở đã trình UBND tỉnh công bố tổng số 51 TTHC cấp tỉnh và 10 TTHC cấp huyện (đến năm 2022, số TTHC cấp tỉnh là 56 thủ tục, cấp huyện là 10 thủ tục); Các thủ tục đều được niêm yết, công khai tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, Cổng thông tin điện tử Sở và trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Công tác đơn giản hóa TTHC luôn được quan tâm, chú trọng ngay từ khâu chuẩn hóa TTHC; Trong quá trình rà soát, chuẩn hóa, công chức thực hiện CCHC luôn chủ động đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC, rút ngắn quy trình giải quyết. Đến hết năm 2020, 100% TTHC lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, cấp huyện đều giải quyết theo phương án 5 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện; Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến tăng dần theo năm: đến năm 2020 trên 50% TTHC cấp tỉnh, cấp huyện triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đến năm 2022, tỷ lệ này đạt xấp xỉ 70%. Từ đó đã tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; góp phần giảm chi phí cho xã hội, tạo lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp vào chính quyền, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống xã hội.

Phản ánh, kiến nghị của công dân về thủ tục hành chính là đánh giá khách quan nhất đối với việc giải quyết TTHC. Ý thức được tầm quan trọng, cán bộ thực hiện CCHC Sở đã tham mưu Lãnh đạo Sở thiết lập hệ thống đường dây nóng và phân công cán bộ thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, mở điện thoại đường dây nóng 24/24h trong ngày để tiếp nhận, xử lý kiến nghị phản ánh của người dân; cán bộ thực hiện công tác CCHC cũng thường xuyên phối hợp với cán bộ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của Sở tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh và cán bộ giải quyết TTHC tại các phòng chuyên môn thực hiện rà soát, không để xảy ra tình trạng hồ sơ quá hạn.

c. Về cải cách tổ chức bộ máy:

Sở thực hiện nghiêm Nghị quyết số 39-NQ/TW và Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnhvề tinh giản biên chế. Đặc biệt ngay sau khi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội ban hành, Sở đã tổ chức phổ biến, quán triệt và chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc căn cứ vào Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và các chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh lập kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Sở đã chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp, điều chuyển một số chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban cho phù hợp; thực hiện định kỳ việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Sở; Điều động, luân chuyển một số lãnh đạo cấp phòng để phát huy năng lực, sở trường của từng cán bộ và đảm bảo số lượng cấp phó các phòng, đơn vị theo quy định. Do đó bộ máy của Sở đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giai đoạn 2016 – 2020, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng được thực hiện theo Quyết định 1559/QĐ-UBND ngày 17/7/2009. Đến hết năm 2021, Sở đã được UBND tỉnh phê duyệt quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình (Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh Thái Bình).

Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: Sở đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện rà soát, xây dựng Đề án vị trí việc làm theo quy định, đảm bảo tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW và Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh. Sắp xếp, bố trí lại bộ máy, xây dựng cơ chế khoán, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từ chỗ Sở có 04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, phụ thuộc vào hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, đến nay Sở chỉ còn có 03 đơn sự nghiệp (01 đơn vị đã sáp nhập) và đã tự chủ hoàn toàn về chi thường xuyên và chi đầu tư. Các đơn vị đều đã được phê duyệt Đề án vị trí việc làm (Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 18/5/2020, số 3306/UBND-NC ngày 02/8/2021, số 3760/UBND-NC ngày 25/8/2021) và đang hoạt động hiệu quả tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động.

 

  d. Về hiện đại hóa hành chính:

Năm 2020 được xem là năm bước ngoặt của hiện đại hóa hành chính, sau khi toàn bộ TTHC của Sở được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ”; Trong đó, có thể kể đến thành quả như: Việc công bố, cải tiến, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 thay cho hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; Theo đó, Các quy trình của hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng gắn liền với yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, giúp cho việc xử lý hồ sơ đảm bảo tính công khai, minh bạch, rõ ràng, giúp người dân hiểu rõ được quá trình giải quyết hồ sơ, tạo cơ hội cho họ nghiên cứu, tìm hiểu để chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định khi đến liên hệ; đồng thời giúp lãnh đạo Sở quản lý, giám sát và kiểm soát quy trình giải quyết, trách nhiệm của từng bộ phận phòng, ban và từng CBCC tham gia giải quyết TTHC. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, điều hành và xử lý công việc đặc biệt là trong việc giải quyết các TTHC, giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (năm 2018 số DVC mức 3, 4 do Sở giải quyết là 02 thủ tục, đến năm 2020 số DVC mức 3, 4 tăng lên 35 thủ tục), văn bản (trừ văn bản mật) có chữ ký điện tử của cá nhân, tổ chức đạt tỷ lệ cao, các văn bản được số hóa và ký số theo đúng quy định.

           Nhìn chung, công tác tập huấn, bồi dưỡng về CCHC thời gian qua đã hỗ trợ tích cực cho nghiệp vụ kiểm soát, CCHC, giúp nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng xử lý công việc cho cán bộ thực hiện công tác CCHC. Cải cách hành chính thành công hay thất bại phần lớn phụ thuộc vào năng lực, trình độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ trực tiếp thực hiện công tác cải cách hành chính.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 54
Hôm qua : 448
Tháng 08 : 4.424
Năm 2022 : 101.249