STT

Tên

Mục tiêu

Lĩnh vực

Thời gian thực hiện

Kinh phí (triệu đồng)

Trạng thái

1

Nâng cấp, lắp đặt mới trang thiết bị cơ sở hạ tầng ứng dụng CNTT; trang thiết bị phòng máy chủ

Đảm bảo cơ sở hạ tầng ứng dụng CNTT; từng bước hoàn thiện hệ thống máy chủ phục vụ sao lưu, tra cứu dữ liệu đã số hóa của cơ quan

Hạ tầng kỹ thuật CNTT

2020

110

Đã hoàn thành

2Số hóa hồ sơ quy hoạch và xây dựng ứng dụng phục vụ quản lý quy hoạchSố hóa hồ sơ quy hoạch và xây dựng ứng dụng phục vụ quản lý quy hoạchQuy hoạch2021-20223.000