Năm 2016 với nhiều khó khăn: thể chế chưa đồng bộ, chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng (theo Luật Xây dựng năm 2014) tăng lên nhiều so với những năm trước, thêm vào đó nhiệm vụ đột xuất UBND tỉnh giao cũng nhiều hơn, đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới nhưng ngành Xây ...